พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา

E-mail Print PDF

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496_update.pdf

พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558.pdf

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522.pdf

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542.pdf

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540.pdf

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542.pdf

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539.pdf

พระราชบัญญัติวิธีปฏบัติราชการทางปกครอง 2539_1.pdf

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535.pdf

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546.pdf

 

Last Updated on Wednesday, 14 November 2018 20:30  

ผลการดำเนินงาน