เรื่อง ประกาศร่าง TOR
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

เรื่อง ประกาศร่าง TOR

E-mail Print PDF

เรื่อง  ประกาศรา่ง  TOR   โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ  Para Asphaltic Concrete  สายทาง
แยกทางหลวง ๒๒๗  บ้านสว่าง หมู่ที่ ๑ – บ้านพักสุขใจ  หมู่ที่ ๗  (ช่วงบ้านหลวงหลวงกลาง หมู่ที่ ๑๒)  ตำบล  ภูดิน  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ปริมาตรงาน  ผิวจราจร Para Asphaltic Concrete  หนา  ๔.๐๐ เซนติเมตร  ผิวจราจรกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ  ๑.๕๐  เมตร  ระยะทางยาว  ๒๗๕  เมตร   และป้ายโครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย  ตามแบบทต.ภูดิน  ๕/๒๕๕๒   www.phudin.go.th/th/files/PdfServlet.pdf

 

ผลการดำเนินงาน