ประเพณีลอยประทง ประจำปี 2561

Friday, 23 November 2018 14:15 webmaster
Print
 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีลอยประทงโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทยโดยเฉพาะประเพณีลอยกระทง
โดยมีนายสมเจตน์ เต็งมงคล
นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี 
ในการจัดงานครั้งนี้มีนายนาค ปรีวาสนา นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
เป็นประธานคณะกรรมการในการจัดงาน ซึ่งมีประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลภูดิน
และตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
กิจกรรมประกอบไปด้วย การประกวดกระทงสวยงาม การประกวดนางนพมาศ
และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 

Last Updated on Friday, 23 November 2018 14:46