เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สถิติ sitemap
วันนี้ 214
สัปดาห์นี้2,152
เดือนนี้9,180
ปีนี้110,160
ทั้งหมด209,304

image
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2022
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลผู้บริหารได้โดยตรง 2022
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การเปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
เรื่อง การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview159

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลภูดิน
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
ประชุมสภาเทศบาลตำบลภูดิน ครั้งแรก
โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการกรณีผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุ
โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ.2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี ตำบลภูดิน
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน
 
image วารสารเทศบาล
วารสารประจำเดือน สิงหาคม 2565 [18 สิงหาคม 2565]
วารสารประจำเดือน สิงหาคม 2565 [18 สิงหาคม 2565]
วารสารประจำเดือน สิงหาคม 2565 [9 สิงหาคม 2565]
วารสารประจำเดือน สิงหาคม 2565 [4 สิงหาคม 2565]
 
บุคลากรภายใน
image ผู้บริหารเทศบาล
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
โทร : 081-708-0142
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
โทร : 081-708-0142
สายตรงนายกเทศมนตรี
info 0807444129
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ปรกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ

public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
18 ส.ค. 2565
กส 0023.5/ว 3798
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
18 ส.ค. 2565
กส0023.3/ว 4877
การจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18 ส.ค. 2565
กส0023.3/ว 393
การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566
17 ส.ค. 2565
ที่ กส0023.3/ว4806
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
17 ส.ค. 2565
กส0023.3/ว 4786
งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น
17 ส.ค. 2565
กส 0023.1/ว 4357
ขอส่งรายงานประจำปี 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
16 ส.ค. 2565
กส 0023.1/ว 4801
ทุนฝึกอบรมออนไลน์ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
16 ส.ค. 2565
กส0023.3/ว 4785
แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
16 ส.ค. 2565
ที่กส0023.2/ว4792
สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
18/08/2565
18/08/2565
ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
[เอกสารแนบ 1]
[เอกสารแนบ 2]
[เอกสารแนบ 3]
กศ.
17/08/2565
18/08/2565
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
กศ.
18/08/2565
18/08/2565
การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
17/08/2565
18/08/2565
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 12
กพส.
18/08/2565
18/08/2565
แจ้งเรื่องหลักสูตรการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) รุ่นที่ 5-8
กยผ.
17/08/2565
18/08/2565
งานแถลงข่าวผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ