messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธู์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
รายงานข้อมูลของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
สรุปการดำเนินงานโครงการประจำงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
รายงานงบแสดงฐานการเงินประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 402
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1