messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองการศึกษาฯ
นางเพ็ญพรรษา อิ่มแผ้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวกฤษณา ภูผาโลน
ครู คศ.1
นางวรรณา ภูแสนศรี
ครู คศ.1
นางสาวชฏาพร ภูมาตนา
ครู คศ.1
นางวิภาวรรณ เทพราชา
ครู คศ.1
นางสาวภานุมาศ ศรีลาพัฒน์
ครู คศ.1
นางสาวกาญจนา ภูแสนศรี
ผดด.
นางสาวนิตยา พลพิน
ผดด.
นางสาวดวงฤทัย อิ่มประสงค์
ผดด.
นางสาวล้อมดาว พรมคำมูล
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวจุไรรัตน์ เทพพร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอนัญญา บุญสวัสดิ์กุลชัย
จ้างเหมาบริการ
นางเตือนใจ ทวาศรี
จ้างเหมาบริการ
นางสมควร บทมาตร
จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา
นายสิรวิชญ์ นนปะติ
จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา
นายเกษมสันติ สิริมา
พนักงานขับรถยนต์