ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลภูดิน ตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์ : qtxOBi7Mon31713.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้