ชื่อเรื่อง : จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอดิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า