ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลภูดิน ที่ทำงานให้กับเทศบาลฯ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี) ตอบแบบสำรวจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์ : xPPShnFMon31858.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้