เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-010494

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 15
group คณะผู้บริหาร
นายศราวุธ สำราญมล
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
นายศราวุธ สำราญมล
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
นายเดิน บทมาตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
นายเดิน บทมาตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
นายบุญถึง ยานอาษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
นายบุญถึง ยานอาษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
นายสุขสันต์ สำราญมล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
นายสุขสันต์ สำราญมล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
นายพุฒ ภูมาตนา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
นายพุฒ ภูมาตนา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
group ฝ่ายสภา
นายสมพร ยานเพิ่ม
ประธานสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายสมพร ยานเพิ่ม
ประธานสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายวินัย อบมาลี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายวินัย อบมาลี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายก้องสนั่น ภูแสนศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายก้องสนั่น ภูแสนศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายชาติชาย ทวาศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายชาติชาย ทวาศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นางกฤษณา วิระพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นางกฤษณา วิระพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นางรจนา พาชิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นางรจนา พาชิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายประคอง ภูแสนศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายประคอง ภูแสนศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายณัฐวุฒิ ญานอาสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายณัฐวุฒิ ญานอาสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นางสาวปิยฉัตร กุลจนุช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นางสาวปิยฉัตร กุลจนุช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายอลงกรณ์ ภูมูลมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายอลงกรณ์ ภูมูลมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นางสาวพรสมบัติ อ่อนประสงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นางสาวพรสมบัติ อ่อนประสงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายคำไสย์ ยานเพิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายคำไสย์ ยานเพิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวกรุงใจ เจนวิริยะกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
(นางสาวกรุงใจ เจนวิริยะกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
(นางทัศนีย์ ปาระภา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางทัศนีย์ ปาระภา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางสาวสุพรรณา เทพพร)
ผอ.กองคลัง
(นางสาวสุพรรณา เทพพร)
ผอ.กองคลัง
(ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ สุวรรณชมภู)
ผอ.กองช่าง
(ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ สุวรรณชมภู)
ผอ.กองช่าง
(นายสุริยัญ รังหอม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
(นายสุริยัญ รังหอม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
(นายสุริยัญ รังหอม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายสุริยัญ รังหอม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
group สำนักปลัด
(นางทัศนีย์ ปาระภา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางทัศนีย์ ปาระภา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นายยงยุทธ บุญสพ)
นิติกร
(นายยงยุทธ บุญสพ)
นิติกร
(นางสาวพัชราวรรณ นันจรัส)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวพัชราวรรณ นันจรัส)
นักพัฒนาชุมชน
(นายเดชา ลุสำเร็จ)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายเดชา ลุสำเร็จ)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายครรชิต ภูแสนศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายครรชิต ภูแสนศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายอนุรักษ์ นุ่นสีดา)
จพง.ป้องกันฯ
(นายอนุรักษ์ นุ่นสีดา)
จพง.ป้องกันฯ
(นายปรีชา สระแก้ว)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายปรีชา สระแก้ว)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายบุญรินทร์ นนทะพิทา)
จพง.ธุรการ
(นายบุญรินทร์ นนทะพิทา)
จพง.ธุรการ
(นางสาวกรรณิการ์ อัครินทร์)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวกรรณิการ์ อัครินทร์)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายพงพันธ์ วิระพันธ์)
ผช.จพง.ป้องกันฯ
(นายพงพันธ์ วิระพันธ์)
ผช.จพง.ป้องกันฯ
นายสถาพร โสภาพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสถาพร โสภาพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายวรรณชัย บทมาตร)
นักการภารโรง
(นายวรรณชัย บทมาตร)
นักการภารโรง
(นายทองอวน ยานเพิ่ม)
ยาม
(นายทองอวน ยานเพิ่ม)
ยาม
(นายริษฏี ผลกิจ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายริษฏี ผลกิจ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอุดม นาถ้ำพลอย)
คนงานทั่วไป
(นายอุดม นาถ้ำพลอย)
คนงานทั่วไป
(นายอภิสิทธิ์ โสโท)
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
(นายอภิสิทธิ์ โสโท)
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
(นายเสถียร ภูโทสุด)
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
(นายเสถียร ภูโทสุด)
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
(นายพิรัชชัย ภูสงวน)
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
(นายพิรัชชัย ภูสงวน)
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
(นายฟ้าประทาน คำสีลา)
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
(นายฟ้าประทาน คำสีลา)
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายประเสริฐศักดิ์ อัครินทร์
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายประเสริฐศักดิ์ อัครินทร์
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายวทัญญู ทวาศรี
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายวทัญญู ทวาศรี
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายอานนท์ บูรณะ
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายอานนท์ บูรณะ
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายเกรียงไกร ชัยวิบูลย์
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายเกรียงไกร ชัยวิบูลย์
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายพินิจ ศิริคำมูล
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายพินิจ ศิริคำมูล
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
group กองคลัง
(นางสาวสุพรรณา เทพพร)
ผอ.กองคลัง
(นางสาวสุพรรณา เทพพร)
ผอ.กองคลัง
(นางสาวปารถนา การศักดิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวปารถนา การศักดิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวเพ็ญจันทร์ เนื่องสุมาลย์)
จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาวเพ็ญจันทร์ เนื่องสุมาลย์)
จพง.การเงินและบัญชี
(นายวันชัย คงสมมาตร)
จพง.พัสดุ
(นายวันชัย คงสมมาตร)
จพง.พัสดุ
(นางจิรนันท์ ยัง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางจิรนันท์ ยัง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวอัคราภรณ์ ปรีจำรัส)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวอัคราภรณ์ ปรีจำรัส)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวศศิภรณ์ ยานอาษา)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาวศศิภรณ์ ยานอาษา)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นายกำพล ยานเพิ่ม)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
(นายกำพล ยานเพิ่ม)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายปิยะณัฐ นาห้วยนาค
จ้างเหมาบริการ
นายปิยะณัฐ นาห้วยนาค
จ้างเหมาบริการ
group กองช่าง
(ว่าที่ร้อยตรีภาค ภูมิ สุวรรณชมภู)
ผอ.กองช่าง
(ว่าที่ร้อยตรีภาค ภูมิ สุวรรณชมภู)
ผอ.กองช่าง
(นายสงกรานต์ ศรีดารา)
นายช่างโยธา
(นายสงกรานต์ ศรีดารา)
นายช่างโยธา
(นายรุ่งโรจน์ พิมพะนิตย์)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
(นายรุ่งโรจน์ พิมพะนิตย์)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
(นายวีรภัทธ อุคำพันธ์)
ผช.นายช่างเขียนแบบ
(นายวีรภัทธ อุคำพันธ์)
ผช.นายช่างเขียนแบบ
นายอภิเดช ทรัพย์สิงห์
ผช.เจ้าพนักงานประปา
นายอภิเดช ทรัพย์สิงห์
ผช.เจ้าพนักงานประปา
(นายศุภมิตร ทิพโชติ)
คนงานเครื่องสูบน้ำ
(นายศุภมิตร ทิพโชติ)
คนงานเครื่องสูบน้ำ
(นางสาวศรัญญา วิระพันธ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวศรัญญา วิระพันธ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายศุภชัย ภูวังแทบ
จ้างเหมาบริการ
นายศุภชัย ภูวังแทบ
จ้างเหมาบริการ
นายพงศธร บทมาตร
จ้างเหมาบริการ
นายพงศธร บทมาตร
จ้างเหมาบริการ
group กองการศึกษาฯ
(นายสุริยัญ รังหอม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
(นายสุริยัญ รังหอม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
(นางเพ็ญพรรษา อิ่มแผ้ว)
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นางเพ็ญพรรษา อิ่มแผ้ว)
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นางสาวกฤษณา ภูผาโลน)
ครู คศ.1
(นางสาวกฤษณา ภูผาโลน)
ครู คศ.1
(นางวรรณา ภูแสนศรี)
ครู คศ.1
(นางวรรณา ภูแสนศรี)
ครู คศ.1
(นางสาวชฏาพร ภูมาตนา)
ครู คศ.1
(นางสาวชฏาพร ภูมาตนา)
ครู คศ.1
(นางวิภาวรรณ เทพราชา)
ครู คศ.1
(นางวิภาวรรณ เทพราชา)
ครู คศ.1
(นางสาวภานุมาศ ศรีลาพัฒน์)
ครู คศ.1
(นางสาวภานุมาศ ศรีลาพัฒน์)
ครู คศ.1
(นางพนมไพร โกมาร)
ผดด.
(นางพนมไพร โกมาร)
ผดด.
(นางสาวกาญจนา ภูแสนศรี)
ผดด.
(นางสาวกาญจนา ภูแสนศรี)
ผดด.
(นางสาวนิตยา พลพิน)
ผดด.
(นางสาวนิตยา พลพิน)
ผดด.
(นางสาวดวงฤทัย อิ่มประสงค์)
ผดด.
(นางสาวดวงฤทัย อิ่มประสงค์)
ผดด.
(นางสาวล้อมดาว พรมคำมูล)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวล้อมดาว พรมคำมูล)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางเตือนใจ ทวาศรี)
จ้างเหมาบริการ
(นางเตือนใจ ทวาศรี)
จ้างเหมาบริการ
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายสุริยัญ รังหอม)
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นายสุริยัญ รังหอม)
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นายวินัย วิชัยชนะ)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายวินัย วิชัยชนะ)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายเลียม นาสินสร้อย)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายเลียม นาสินสร้อย)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายสิทธิพร วิระพันธ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายสิทธิพร วิระพันธ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวกิ่งแก้ว พันกุล)
จ้างเหมาบริการ
(นางสาวกิ่งแก้ว พันกุล)
จ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารเทศบาล
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
สายตรงนายกเทศมนตรี
info 0807444129
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร