เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-010494

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 83
เมื่อวาน 218
เดือนนี้ 3,086
เดือนที่แล้ว 7,673
ทั้งหมด 37,213

group คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group ฝ่ายสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวกรุงใจ เจนวิริยะกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
(นางสาวกรุงใจ เจนวิริยะกกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
(นางทัศนีย์ ปาระภา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางทัศนีย์ ปาระภา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางสาวสุพรรณา เทพพร)
ผอ.กองคลัง
(นางสาวสุพรรณา เทพพร)
ผอ.กองคลัง
(ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ สุวรรณชมภู)
ผอ.กองช่าง
(ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ สุวรรณชมภู)
ผอ.กองช่าง
(นายสุริยัญ รังหอม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
(นายสุริยัญ รังหอม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
(นายสุริยัญ รังหอม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายสุริยัญ รังหอม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
group สำนักปลัด
(นางทัศนีย์ ปาระภา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางทัศนีย์ ปาระภา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นายยงยุทธ บุญสพ)
นิติกร
(นายยงยุทธ บุญสพ)
นิติกร
(นางสาวพัชราวรรณ นันจรัส)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวพัชราวรรณ นันจรัส)
นักพัฒนาชุมชน
(นายเดชา ลุสำเร็จ)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายเดชา ลุสำเร็จ)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายครรชิต ภูแสนศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายครรชิต ภูแสนศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายอนุรักษ์ นุ่นสีดา)
จพง.ป้องกันฯ
(นายอนุรักษ์ นุ่นสีดา)
จพง.ป้องกันฯ
(นายบุญรินทร์ นนทะพิทา)
จพง.ธุรการ
(นายบุญรินทร์ นนทะพิทา)
จพง.ธุรการ
(นางสาวกรรณิการ์ อัครินทร์)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวกรรณิการ์ อัครินทร์)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายพงพันธ์ วิระพันธ์)
ผช.จพง.ป้องกันฯ
(นายพงพันธ์ วิระพันธ์)
ผช.จพง.ป้องกันฯ
นายสถาพร โสภาพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสถาพร โสภาพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายชราวุฒิ บทมาตร)
พนักงานขับรถยนต์
(นายชราวุฒิ บทมาตร)
พนักงานขับรถยนต์
(นายวรรณชัย บทมาตร)
นักการภารโรง
(นายวรรณชัย บทมาตร)
นักการภารโรง
(นายทองอวน ยานเพิ่ม)
ยาม
(นายทองอวน ยานเพิ่ม)
ยาม
(นายริษฏี ผลกิจ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายริษฏี ผลกิจ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอุดม นาถ้ำพลอย)
คนงานทั่วไป
(นายอุดม นาถ้ำพลอย)
คนงานทั่วไป
(นางสาวอภิญญา ภูสงวน)
จ้างเหมาบริการ
(นางสาวอภิญญา ภูสงวน)
จ้างเหมาบริการ
(นายอภิสิทธิ์ โสโท)
จ้างเหมาบริการ
(นายอภิสิทธิ์ โสโท)
จ้างเหมาบริการ
(นางสาวรัชนี ศรีพันลม)
จ้างเหมาบริการ
(นางสาวรัชนี ศรีพันลม)
จ้างเหมาบริการ
(นายเสถียร ภูโทสุด)
จ้างเหมาบริการ
(นายเสถียร ภูโทสุด)
จ้างเหมาบริการ
(นายพิรัชชัย ภูสงวน)
จ้างเหมาบริการ
(นายพิรัชชัย ภูสงวน)
จ้างเหมาบริการ
(นางสาวปรียาพร นาเมืองรักษ์)
จ้างเหมาบริการ
(นางสาวปรียาพร นาเมืองรักษ์)
จ้างเหมาบริการ
group กองคลัง
(นางสาวสุพรรณา เทพพร)
ผอ.กองคลัง
(นางสาวสุพรรณา เทพพร)
ผอ.กองคลัง
(นางสาวปารถนา การศักดิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวปารถนา การศักดิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวเพ็ญจันทร์ เนื่องสุมาลย์)
จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาวเพ็ญจันทร์ เนื่องสุมาลย์)
จพง.การเงินและบัญชี
(นายวันชัย คงสมมาตร)
จพง.พัสดุ
(นายวันชัย คงสมมาตร)
จพง.พัสดุ
(นางจิรนันท์ ยัง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางจิรนันท์ ยัง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวอัคราภรณ์ ปรีจำรัส)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวอัคราภรณ์ ปรีจำรัส)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวศศิภรณ์ ยานอาษา)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาวศศิภรณ์ ยานอาษา)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาววิชุดา อิ่มสมบัติ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาววิชุดา อิ่มสมบัติ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายกำพล ยานเพิ่ม)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
(นายกำพล ยานเพิ่ม)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางสาวแพรวา น้อยคูณ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวแพรวา น้อยคูณ
จ้างเหมาบริการ
group กองช่าง
(ว่าที่ร้อยตรีภาค ภูมิ สุวรรณชมภู)
ผอ.กองช่าง
(ว่าที่ร้อยตรีภาค ภูมิ สุวรรณชมภู)
ผอ.กองช่าง
(นายสงกรานต์ ศรีดารา)
นายช่างโยธา
(นายสงกรานต์ ศรีดารา)
นายช่างโยธา
(นายวีรภัทธ อุคำพันธ์)
ผช.นายช่างเขียนแบบ
(นายวีรภัทธ อุคำพันธ์)
ผช.นายช่างเขียนแบบ
นายอภิเดช ทรัพย์สิงห์
ผู้ช่วยช่างประปา
นายอภิเดช ทรัพย์สิงห์
ผู้ช่วยช่างประปา
(นายรุ่งโรจน์ พิมพะนิตย์)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
(นายรุ่งโรจน์ พิมพะนิตย์)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
(นายวิเชียร ศรีนิล)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
(นายวิเชียร ศรีนิล)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
(นายศุภมิตร ทิพโชติ)
พนักงานเครื่องสูบน้ำ
(นายศุภมิตร ทิพโชติ)
พนักงานเครื่องสูบน้ำ
(นางสาวศรัญญา วิระพันธ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวศรัญญา วิระพันธ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
group กองการศึกษาฯ
(นายสุริยัญ รังหอม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
(นายสุริยัญ รังหอม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
(นางเพ็ญพรรษา อิ่มแผ้ว)
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นางเพ็ญพรรษา อิ่มแผ้ว)
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นางสาวกฤษณา ภูผาโลน)
ครู คศ.1
(นางสาวกฤษณา ภูผาโลน)
ครู คศ.1
(นางวรรณา ภูแสนศรี)
ครู คศ.1
(นางวรรณา ภูแสนศรี)
ครู คศ.1
(นางสาวชฏาพร ภูมาตนา)
ครู คศ.1
(นางสาวชฏาพร ภูมาตนา)
ครู คศ.1
(นางวิภาวรรณ เทพราชา)
ครู คศ.1
(นางวิภาวรรณ เทพราชา)
ครู คศ.1
(นางสาวภานุมาศ ศรีลาพัฒน์)
ครู คศ.1
(นางสาวภานุมาศ ศรีลาพัฒน์)
ครู คศ.1
(นางพนมไพร โกมาร)
ผดด.
(นางพนมไพร โกมาร)
ผดด.
(นางสาวกาญจนา ภูแสนศรี)
ผดด.
(นางสาวกาญจนา ภูแสนศรี)
ผดด.
(นางสาวนิตยา พลพิน)
ผดด.
(นางสาวนิตยา พลพิน)
ผดด.
(นางสาวดวงฤทัย อิ่มประสงค์)
ผดด.
(นางสาวดวงฤทัย อิ่มประสงค์)
ผดด.
(นางสาวล้อมดาว พรมคำมูล)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวล้อมดาว พรมคำมูล)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางเตือนใจ ทวาศรี)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางเตือนใจ ทวาศรี)
คนงานจ้างเหมาบริการ
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายสุริยัญ รังหอม)
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นายสุริยัญ รังหอม)
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นายวินัย วิชัยชนะ)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายวินัย วิชัยชนะ)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายเลียม นาสินสร้อย)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายเลียม นาสินสร้อย)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายสิทธิพร วิระพันธ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายสิทธิพร วิระพันธ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายวโรดม เพ็ชรสังหาร)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นายวโรดม เพ็ชรสังหาร)
คนงานจ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารเทศบาล
(นางสาวกรุงใจ เจนวิริยะกุล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
(นางสาวกรุงใจ เจนวิริยะกุล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงนายกฯ
โทร : 081-8729124
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร