messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
group คณะผู้บริหาร
นายศราวุธ สำราญมล
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080 7444129
นายบุญถึง ยานอาษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 082 1232095
นายเดิน บทมาตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 085 4627420
นายสุขสันต์ สำราญมล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 086 1457918
group ฝ่ายสภา
นายสมพร ยานเพิ่ม
ประธานสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายวินัย อบมาลี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายก้องสนั่น ภูแสนศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายชาติชาย ทวาศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นางกฤษณา วิระพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นางรจนา พาชิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายประคอง ภูแสนศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายณัฐวุฒิ ญานอาสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นางสาวปิยฉัตร กุลจนุช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายอลงกรณ์ ภูมูลมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นางสาวพรสมบัติ อ่อนประสงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายคำไสย์ ยานเพิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
โทร : 0817080142
นางสาวสุรัตติญา สลุงใจดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0885731956
นางสาวสุพรรณา เทพพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0641580228
ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ สุวรรณชมภู
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0864581409
นายสุริยัญ รังหอม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0956614016
นางเพ็ญพรรษา อิ่มแผ้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0637179955
นางสาววิมาน อิ่มถวิล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 0987799782
group สำนักปลัด
นางสาวสุรัตติญา สลุงใจดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวพัชราวรรณ นันจรัส
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเดชา ลุสำเร็จ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายครรชิต ภูแสนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอนุรักษ์ นุ่นสีดา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายปรีชา สระแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน
นายสิทธิพร วิระพันธ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวกรรณิการ์ อัครินทร์
ผช.จพง.ธุรการ
นายพงพันธ์ วิระพันธ์
ผช.จพง.ป้องกันฯ
นายสถาพร โสภาพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวรรณชัย บทมาตร
นักการภารโรง
นายทองอวน ยานเพิ่ม
ยาม
นายอุดม นาถ้ำพลอย
คนงานทั่วไป
นายเสถียร ภูโทสุด
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายฟ้าประทาน คำสีลา
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายวทัญญู ทวาศรี
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายเกรียงไกร ไชยริบูรณ์
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวสุภาวดี ศรีคำมูล
จ้างเหมาบริการ สำนักปลัด
นายสยาม สัมฤทธิ์ล้วน
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวพัชรา ภูนางาม
จ้างเหมาบริการสำนักปลัด
นางสาวมาลินี ดวงแก้ว
จ้างเหมาบริการสำนักปลัด
group กองคลัง
นางสาวสุพรรณา เทพพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววิมาน อิ่มถวิล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวเพ็ญจันทร์ เนื่องสุมาลย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายวันชัย คงสมมาตร
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางจิรนันท์ ยัง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอัคราภรณ์ ปรีจำรัส
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศศิภรณ์ ยานอาษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวปรียาพร นาเมืองรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายกำพล ยานเพิ่ม
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางสาวมณัฐชนก สาวิศิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอภิญญา ภูสงวน
จ้างเหมาบริการ กองคลัง
นายพงษ์พิทักษ์ ญานเพิ่ม
จ้างเหมาบริการ กองคลัง
นายนารินทร์ แก้วสิมมา
จ้างเหมาบริการกองคลัง
นายพิชานันท์ ตราจันทร์
จ้างเหมาบริการกองคลัง
group กองช่าง
ว่าที่ร้อยตรีภาค ภูมิ สุวรรณชมภู
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสงกรานต์ ศรีดารา
นายช่างโยธา
นายรุ่งโรจน์ พิมพะนิตย์
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายวีรภัทธ อุคำพันธ์
ผช.นายช่างเขียนแบบ
นายศุภชัย ภูวังแทบ
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายธีระยุทธ เทพพร
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นางสาวศรัญญา วิระพันธ์
ผู้ช่วยธุรการ
นายพงศธร บทมาตร
จ้างเหมาบริการ
นายสุวิน มุขกะโทก
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นายเรวัตร ภูแดนไกร
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นายดอกรักษ์ กงมหา
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นายอาทิตย์ ภูสามารถ
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นายพรมมา มณีดำ
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นายสมาน นาเมืองรักษ์
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นายประมาณ เทพพร
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นางสาวทิพวรรณ ภูอุตตะ
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
group กองการศึกษาฯ
นางเพ็ญพรรษา อิ่มแผ้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวกฤษณา ภูผาโลน
ครู คศ.1
นางวรรณา ภูแสนศรี
ครู คศ.1
นางสาวชฏาพร ภูมาตนา
ครู คศ.1
นางวิภาวรรณ เทพราชา
ครู คศ.1
นางสาวภานุมาศ ศรีลาพัฒน์
ครู คศ.1
นางสาวกาญจนา ภูแสนศรี
ผดด.
นางสาวนิตยา พลพิน
ผดด.
นางสาวดวงฤทัย อิ่มประสงค์
ผดด.
นางสาวล้อมดาว พรมคำมูล
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวจุไรรัตน์ เทพพร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอนัญญา บุญสวัสดิ์กุลชัย
จ้างเหมาบริการ
นางเตือนใจ ทวาศรี
จ้างเหมาบริการ
นางสมควร บทมาตร
จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา
นายสิรวิชญ์ นนปะติ
จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา
นายเกษมสันติ สิริมา
พนักงานขับรถยนต์
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุริยัญ รังหอม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวินัย วิชัยชนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพรมงคล กงเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวกิ่งแก้ว พันกุล
จ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายเลียม นาสินสร้อย
คนงานจ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายชาญณรงค์ โนนปฏิ
จ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุรเชษฐ์ บาฬศรี
จ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสิริลักษณ์ ภูวังแทบ
จ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอลงกต ลีลาศ
จ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม