messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุริยัญ รังหอม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวินัย วิชัยชนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพรมงคล กงเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวกิ่งแก้ว พันกุล
จ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายเลียม นาสินสร้อย
คนงานจ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายชาญณรงค์ โนนปฏิ
จ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุรเชษฐ์ บาฬศรี
จ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสิริลักษณ์ ภูวังแทบ
จ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอลงกต ลีลาศ
จ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม