เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
group สำนักปลัด
นางสาวสุรัตติญา สลุงใจดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางทัศนีย์ ปาระภา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นายยงยุทธ บุญสพ)
นิติกร
(นางสาวพัชราวรรณ นันจรัส)
นักพัฒนาชุมชน
(นายเดชา ลุสำเร็จ)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายครรชิต ภูแสนศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายอนุรักษ์ นุ่นสีดา)
จพง.ป้องกันฯ
(นายปรีชา สระแก้ว)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายบุญรินทร์ นนทะพิทา)
จพง.ธุรการ
นายสิทธิพร วิระพันธ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวกรรณิการ์ อัครินทร์)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายพงพันธ์ วิระพันธ์)
ผช.จพง.ป้องกันฯ
นายสถาพร โสภาพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายวรรณชัย บทมาตร)
นักการภารโรง
(นายทองอวน ยานเพิ่ม)
ยาม
(นายริษฏี ผลกิจ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอุดม นาถ้ำพลอย)
คนงานทั่วไป
(นายอภิสิทธิ์ โสโท)
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
(นายเสถียร ภูโทสุด)
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
(นายพิรัชชัย ภูสงวน)
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
(นายฟ้าประทาน คำสีลา)
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายประเสริฐศักดิ์ อัครินทร์
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายวทัญญู ทวาศรี
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายเกรียงไกร ชัยวิบูลย์
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายพินิจ ศิริคำมูล
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวมนัสชนก สาวิศิษฐ์
จ้างเหมาบริการ สำนักปลัด
นางสาวรัชนี ศรีพันลม
จ้างเหมาบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวณัฐช์ลัดดา ธรรมรักษา
จ้างเหมาบริการ สำนักปลัด