เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองคลัง
นางสาวสุพรรณา เทพพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววิมาน อิ่มถวิล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวเพ็ญจันทร์ เนื่องสุมาลย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายวันชัย คงสมมาตร
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางจิรนันท์ ยัง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอัคราภรณ์ ปรีจำรัส
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางศศิภรณ์ วิระพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวปรียาพร นาเมืองรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายกำพล ยานเพิ่ม
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางสาวมณัฐชนก สาวิศิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอภิญญา ภูสงวน
จ้างเหมาบริการ กองคลัง
นายพงษ์พิทักษ์ ญานเพิ่ม
จ้างเหมาบริการ กองคลัง
นายนารินทร์ แก้วสิมมา
จ้างเหมาบริการกองคลัง
นายพิชานันท์ ตราจันทร์
จ้างเหมาบริการกองคลัง